Pondelok 12. 4. 2021

 

 

Počet návštev: 3244492

INFORMÁCIE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKA

 

Milí rodičia!

ZÁPIS dieťaťa do 1. ročníka sa uskutoční

od 6. apríla 2021 (utorok) do 16. apríla 2021 (piatok).

 

Spôsob zapisovania žiakov do 1. ročníka (vyberte si jeden zo spôsobov):

   •  
 • prostredníctvom vyplnenia elektronickej prihlášky na stránke školy,
 • zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky a dotazníka poštou, (tlačivá nájdete tu
 • osobným odovzdaním prihlášky a dotazníka vo vyhradených priestoroch školy. Vstup do budovy len s ochrannými prostriedkami na ústach a nose a s dodržaním ostatných hygienických opatrení.

 

K zápisu je potrebné predložiť:

 • kópiu rodného listu dieťaťa,
 • občiansky preukaz zákonného zástupcu (k nahliadnutiu),
 • doklady o prípadnom vyšetrení dieťaťa v CPPPaP.

 

Všetky informácie ohľadom zápisu a štúdia na našej škole vám ochotne poskytne vedenie školy telefonicky na uvedených tel. č.: 0905 824 685, 0908 894 602, 0905 526 423

 

Zákonní zástupcovia môžu dieťa zapísať iba na jednu školu!

 

Upozornenie: Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi, aby dieťa pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Túto skutočnosť je vhodné konzultovať s riaditeľkou školy ešte pred zápisom.

 

Dieťa je oficiálne zapísané až po vydaní rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy. Rozhodnutie o prijatí bude zaslané poštou najneskôr do dvoch týždňov po zápise.  

 

VÁŽENÍ RODIČIA!

 

Ani od 22. marca 2021 pri vstupe vášho dieťaťa do školského zariadenia nezabudnite predložiť k nahliadnutiu negatívny test nie starší ako 7 dní zákonného zástupcu dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti a tiež odovzdať "Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov.doc“ v tlačenej alebo elektronickej podobe.

 

Pozn.:

Prosíme nezabudnite takto konať každý týždeň.

Ak nastane zmena v súvislosti so vstupom detí/žiakov do školského zariadenia, budeme vás včas informovať.

Ďakujeme!

 

UPOZORNENIE!

 

Vážení rodičia,

 

od 15. marca 2021 pri vstupe vášho dieťaťa do školského zariadenia nezabudnite predložiť k nahliadnutiu negatívny test nie starší ako 7 dní zákonného zástupcu dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti a tiež odovzdať "Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov.doc“ v tlačenej alebo elektronickej podobe.

 

Pozn.:

V prípade, ak máte problém s vytlačením, zaobstaraním si príp. elektronickým zaslaním " Čestného vyhlásenia a súhlasu so spracovaním údajov ", je možné toto vyhlásenie podpísať ráno pri vstupe do budovy školy.

 

DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE!!!

 

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva vedy, výskumu a športu a súhlasu zriaďovateľa sa od 8. marca 2021 obnovuje prevádzka v materskej škole a na prvom stupni ZŠ.

Podmienkou nástupu detí a žiakov do školských zariadení je, aby mal negatívny test nie starší ako 7 dní aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.

Deti a žiaci sa netestujú!

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, ktoré navštevuje materskú školu/základnú školu, predloží pri návrate do školy „Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov.doc“.

 

 

Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov.doc

Informacie_pre_dotknute_osoby_o_dobrovolnom_suhlase.doc

 

 

Pozn.:

V prípade, ak máte problém s vytlačením/zaobstaraním si " Čestného vyhlásenia a súhlasu so spracovaním údajov ", je možné toto vyhlásenie podpísať ráno pri vstupe do budovy školy.

Zároveň vás upozorňujeme, že je možné uvedené čestné  vyhlásenie podať aj elektronickou formou po prihlásení sa zákonného zástupcu na edupage stránku školy – „Vyhlásenie o bezinfekčnosti – (11a)“.

 

 

Mgr. Zuzana Lacková, riaditeľka školy

 

Vážení rodičia,

 

s poľutovaním vám oznamujeme, že na základe prijatých opatrení na celonárodnej úrovni (uznesenie Vlády SR č. 123 z 28. 2. 2021), rozhodnutia riaditeľky školy  a so súhlasom zriaďovateľa sa od 3. marca 2021 neobnovuje vyučovanie v ročníkoch 1. – 4. ani prevádzka v materskej škole.

Všetci žiaci ročníkov 1. – 9. pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

V prípade akýchkoľvek zmien nástupu žiakov a detí do školy vás budeme včas informovať.

Ďakujeme za pochopenie a pevne veríme, že sa čoskoro stretneme v škole :).

 

Mgr. Zuzana Lacková, riaditeľka školy

 

AKTUÁLNE OZNÁMENIE

Vážení rodičia,

na základe zhodnotenia aktuálnej epidemiologickej situácie vám s poľutovaním oznamujeme, že od pondelka 1. marca 2021 základná škola zostáva naďalej zatvorená a  pokračuje v dištančnom vzdelávaní vo všetkých ročníkoch (1.-9.)

Prevádzka sa neobnovuje ani v materskej škole.

O prípadnom obnovení školského vyučovania od 2.3.2021  v ročníkoch 1. - 4. a otvorení materskej školy sa rozhodne v pondelok 1.3.2021 na základe odporúčania RÚVZ v Trebišove a na základe výsledkov testovania obyvateľov obcí Borša, Viničky, Bara a Černochov dňa 27.2.2021.

V prípade akýchkoľvek zmien nástupu žiakov a detí do školy vás budeme včas informovať. 

Ďakujeme za pochopenie, zostaňte zdraví!

 

Mgr. Zuzana Lacková, riaditeľka školy

DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE!!!

 

Na základe odporúčania RÚVZ v Trebišove, Okresného úradu v Trebišove a rozhodnutia zriaďovateľa ZŠ s MŠ Borša oznamujeme, že sa prevádzka v materskej škole a na prvom stupni ZŠ od 8. februára 2021 neobnovuje.

 

Vzdelávanie bude naďalej prebiehať dištančnou formou.

 

Aktuálne informácie ohľadom obnovenia prevádzky škôl vám vopred oznámime.

NÁVRAT DETÍ A ŽIAKOV

 

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva vedy, výskumu a športu a súhlasu zriaďovateľa sa od 8. februára 2021 obnovuje prevádzka v materskej škole a na prvom stupni ZŠ.

Podmienkou nástupu detí a žiakov do školských zariadení je, aby mal negatívny test nie starší ako 7 dní aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.

Deti a žiaci sa netestujú!

Zákonní zástupcovia sa môžu otestovať v mieste trvalého bydliska 6. a 7. februára 2021.

Ďalšie informácie k nástupu detí a žiakov do škôl vám poskytneme v nasledujúcich dňoch.

Informácie pre rodičov predškolákov

 

Vážení rodičia,

 

 

Pomaly sa blíži čas, keď budeme spolu s Vami riešiť zápis Vášho dieťaťa do 1. ročníka základnej školy.

 

Chceme, aby Vaše dieťa v našej škole bolo šťastné,  spokojné a samozrejme, aby sa mu darilo. Hlavným predpokladom, pre zvládnutie požiadaviek základnej školy na požadovanej úrovni je jeho psychická, emočná a sociálna zrelosť

 

Vzhľadom na súčasné obmedzené možnosti priamej komunikácie týkajúcej sa toho, či Vaše dieťa je v tomto čase spôsobilé pre zaradenie do prvého ročníka, rozhodli sme sa v spolupráci s CPPPaP v Trebišove /psychologická poradňa/ uverejniť na našej stránke pracovný list, ktorý Vám môže byť nápomocný pri posúdení školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa a zároveň môže byť pre Vás inšpiratívny v zmysle, na čo sa pri príprave Vášho dieťaťa zamerať, čo podporovať, ktoré spôsobilosti rozvíjať.

                                          

Je_Vase_dieta_zrele_pre_zaradenie_do_ZS.pdf

Vážení rodičia!

 

Vyplývajúc z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie pokračujeme v dištančnom vzdelávaní vo všetkých ročníkoch. Presný termín návratu detí do MŠ a žiakov do ZŠ zatiaľ nepoznáme. Neuskutoční sa ani ohlásené testovanie v priestoroch školy dňa 23. 1. 2021.

Informácie ohľadne nástupu detí do MŠ a žiakov do ZŠ resp. testovania v škole vám včas oznámime.

 

OZNÁMENIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV A ŽIAKOV ŠKOLY

 

V súlade s odporúčaním MŠVVaŠ SR a so súhlasom zriaďovateľa bude po vianočných prázdninách prebiehať vyučovanie a prevádzka ZŠ aj MŠ nasledovne:

– prevádzka začína 18. januára 2021 pre všetky deti,

Prvý stupeň

- Od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021 sa žiaci vzdelávajú dištančne obvyklým spôsobom (aplikácia Zoom a edupage stránka školy) podľa platného rozvrhu hodín a na základe dohody s triednymi učiteľkami.

- Od 18. 1. 2021 (ak sa nezmení situácia) žiaci prvého stupňa nastupujú do školy, vyučovanie bude prebiehať prezenčnou formou. Pred nástupom žiakov odporúčame, aby zákonný zástupca absolvoval testovanie na COVID-19.

Druhý stupeň

- Od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021 sa žiaci vzdelávajú dištančne obvyklým spôsobom (aplikácia Zoom a edupage stránka školy) podľa redukovaného rozvrhu hodín.

- Od 25. 1. 2021 (ak sa nezmení situácia) žiaci druhého stupňa nastupujú do školy po absolvovaní povinného testovania, vyučovanie bude prebiehať prezenčnou formou.

- Pred nástupom žiakov do školy budú 23. 1. 2021 žiaci, zákonní zástupcovia a zamestnanci školy testovaní na COVID-19 v priestoroch školy. Pred začiatkom testovania vás oboznámime s jeho harmonogramom.

 

Prajeme vám veľa lásky, tolerancie, vzájomnej úcty a sily zvládnuť náročné obdobie.

Milé deti, milí žiaci, vážení rodičia!

                                                                      

Na prahu najkrajších sviatkov roka vám touto cestou chcem zaželať láskou, pokojom, požehnaním a radosťou sprevádzané vianočné sviatky.

Aj napriek tomu, že tieto Vianoce budú iné, ako predchádzajúce, možno v mnohých rodinách budú chýbať najbližší pri štedrovečernom stole, prežite ich v dobrom  zdraví a hlavne v láske.

Nech čaro Vianoc spríjemní nepriaznivou situáciou poznačené chvíle v kruhu najbližšej rodiny.

Želám vám nový rok 2021

lepší, zdravší, úspešnejší  a pokojnejší, ako bol ten odchádzajúci.

 

                                                                                                                          Zuzana Lacková, riaditeľka školy

Návrat do škôl 2021

 

Podľa materiálu "Návrat do škôl 2021" zverejneného dnes na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, je povinnosťou riaditeľa školy zrealizovať do 18. 12. 2020 dotazníkový prieskum týkajúci sa návratu žiakov do školy a testovanie.

Dotazník vyplňujú iba zákonný zástupcovia žiakov ročníkov 5. až 9.. Testovanie pred nástupom do školy sa uskutoční iba v prípade, ak náš okres bude v tom čase zaradený do druhého alebo tretieho stupňa varovania.

Z uvedeného dôvodu vás žiadame, aby ste priložený dotazník vyplnili a následne zaslali triednemu učiteľovi vášho dieťaťa najneskôr do 18. 12. 2020 do 8:00 hod..

Za váš čas a ochotu vám ďakujeme.

Dotaznik_-zakonny_zastupca.doc

 

UPOZORNENIE!!!

 

Od 1. decembra 2020 sa e-mailová adresa školy mení na:

zsborsa@zsborsa.sk

 

 

DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE - VSTUP DO ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA OD 10. NOVEMBRA 2020

 

Na základe USMERNENIA MŠVVaŠ SR ZO DŇA 8. NOVEMBRA 2020  v súvislosti s celoplošným testovaním "Spoločná zodpovednosť" - druhá vlna

 

zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka,

ktoré navštevuje materskú školu/základnú školu,

predloží pri návrate do školy po viac ako troch dňoch

Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti_-_netestovane_okresy(1).pdf.

 

Pozn.:

V prípade, ak máte problém s vytlačením/zaobstaraním si "Vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - netestované okresy", je možné toto vyhlásenie podpísať ráno pri vstupe do budovy školy.

Zároveň vás upozorňujeme, že je možné uvedené vyhlásenie podať aj elektronickou formou po prihlásení sa zákonného zástupcu na edupage stránku školy.

 

Mgr. Zuzana Lacková, riaditeľka školy

 

Vitajte na stránkach našej školy

„Výchova nepotrebuje tvrdú ruku, ale vysokú kultúru srdca"                                          J. A. Komenský   

DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV A ŽIAKOV ŠKOLY - AKTUALIZÁCIA

Na základe usmernenia zo dňa 1. novembra 2020 k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť"

 

konný zástupca dieťaťa alebo žiaka,

ktoré navštevuje materskú školu/základnú školu,

predloží pri návrate do školy po viac ako troch dňoch 

Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti.pdf.

 

Pozn.:

V prípade, ak máte problém s vytlačením/zaobstaraním si "Vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti", je možné toto vyhlásenie podpísať ráno pri vstupe do budovy školy.

Zároveň vás upozorňujeme, že je možné uvedené vyhlásenie podať aj elektronickou formou po prihlásení sa zákonného zástupcu na edupage stránku školy.

 

Mgr. Zuzana Lacková, riaditeľka školy

DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV A ŽIAKOV ŠKOLY

 

Na základe usmernenia zo dňa 27. októbra 2020 k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020

 

konný zástupca dieťaťa alebo žiaka,

ktoré navštevuje materskú školu/základnú školu,

predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe

dieťaťa/žiaka do materskej školy/základnej školy

Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti.pdf.

 

Škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.

 

Žiaci prvého stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19, sa nemôžu zúčastňovať prezenčnej výučby.

 

Pozn.:

V prípade, ak máte problém s vytlačením/zaobstaraním si "Vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti", je možné toto vyhlásenie podpísať ráno pri vstupe do budovy školy.

Zároveň vás upozorňujeme, že je možné uvedené vyhlásenie podať aj elektronickou formou po prihlásení sa zákonného zástupcu na edupage stránku školy.

 

Mgr. Zuzana Lacková, riaditeľka školy

Vážení rodičia!

Vážení rodičia!

 

 

na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/21 uskutočnia vo všetkých školách v nasledujúcich termínoch:

30. október 2020,

2. november 2020,

6. november 2020,

9. november 2020.

 

       

 

 

 

 

 

 

Elektronické podávanie žiadostí a vyhlásenia

Elektronické podávanie žiadostí a vyhlásenia

Vážení rodičia,

 

od dnes máte možnosť podávať dva druhy elektronických žiadostí/ vyhlásenia:

 1. Žiadosť o uvoľnenie žiaka
 2. Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Návod nájdete na

https://www.help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1132

V mobilnej aplikácii  pod rodičovským kontom sa žiadosti nachádzajú v spodnej časti - žiadosti/vyhlásenia - pridať žiadosť - vyberiete si akú a potvrdíte -podať novú žiadosť.

DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV A ŽIAKOV ŠKOLY

 

V  zmysle  zápisnice  o epidemiologickom  vyšetrovaní  RÚVZ  v  Trebišove (v prílohe) oznamujem zákonným zástupcom a žiakom všetkých ročníkov ZŠ, že riadny začiatok vyučovania po karanténe žiakov a zamestnancov školy je

19.10.2020.

Tento termín nástupu do školy sa týka žiakov, ktorí nemajú žiadne príznaky ochorenia a nemajú nariadené plniť iné karanténne opatrenia.

Týmto oznámením sa ruší posledné oznámenie o nástupe do školy.

Ďalej upozorňujem zákonných zástupcov, že v zmysle opatrení MŠVVaŠ SR a nariadenia vlády od 12.10.2020 všetci žiaci ZŠ, vrátane žiakov ročníkov 1.-4. sú povinní počas vyučovacieho procesu v interiéri aj exteriéri školy nosiť rúška.

Žiak pri nástupe do školy musí predložiť zákonným zástupcom podpísané Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti(3).doc.

                             

Mgr. Zuzana Lacková, riaditeľka školy

*** AKTUÁLNE OZNÁMENIE ***

 

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia RÚVZ v Trebišove bude naša škola z dôvodu mimoriadnej situácie uzatvorená do 19.  októbra 2020 (vrátane).

Riadne vyučovanie v škole bude pokračovať od utorka 20. októbra 2020.

V čase od 12. 10. 2020 do 19. 10. 2020 bude prebiehať dištančné vzdelávanie cez Edupage stránku školy podľa platného rozvrhu a pokynov vyučujúcich.

S pozdravom

                                                                              Mgr. Zuzana Lacková, riaditeľka školy

 

OZNÁMENIE

 

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia RÚVZ v Trebišove bude naša škola z dôvodu mimoriadnej situácie uzatvorená do 17.  októbra 2020.

Riadne vyučovanie v škole bude pokračovať od pondelka 19. októbra 2020.

V čase od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020 bude prebiehať dištančné vzdelávanie cez Edupage stránku školy podľa platného rozvrhu a pokynov vyučujúcich.

S pozdravom

                                                                              Mgr. Zuzana Lacková, riaditeľka školy

 

Aktuality

INFORMÁCIE A POKYNY PRE RODIČOV A ŽIAKOV ZŠ s MŠ BORŠA V ČASE POKRAČUJÚCEJ EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIE na obdobie školského roku 2020/2021

V súvislosti so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov pri obnovení prevádzky školských zariadení a stravovacích zariadení v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v súlade s  Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia zverejneným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR platia v ZŠ s MŠ Borša nasledovné základné hygienicko–epidemiologické zásady:

 • vstup a pobyt v zariadení je umožnený len osobám s ochranným rúškom
 • povinná dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy školy, po použití toalety, pri návrate z vonku, po návrate z jedálne, ...
 • každodenný ranný zdravotný filter detí, žiakov a zamestnancov,
 • žiaci 1. - 4. ročníkov používajú rúško vždy pri pobyte mimo svojej kmeňovej triedy vo vnútorných priestoroch školy,
 • žiaci 5. - 9. ročníka používajú rúško počas celého pobytu vo vnútorných priestoroch školy po dobu prvých 2 týždňov,
 • sprevádzajúca osoba sa vo vonkajších priestoroch školy nezdrží viac ako 10 min,
 • zákaz voľného pohybu sprevádzajúcich osôb vo vnútorných priestoroch školy; výnimka – zákonný zástupca, IBA v prvý deň nástupu prváka/prváčky do školy (rúško povinné),
 • zákaz voľného zhromažďovania osôb pred základnou školou kvôli minimalizovaniu kontaktu medzi osobami,
 • zákaz kontaktu žiakov rôznych tried, oddelení a migrácie medzi jednotlivými triedami,
 • pravidelná dezinfekcia všetkých dotykových plôch,
 • dodržiavanie princípu ROR – Rúško, Odstup, Ruky.

 

Zákonný zástupca:

 • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode, príp. sprevádzaní dieťaťa/žiaka do školy a  pri odchode zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
 • predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti_(aktualne).doc,
 • okrem bežných vecí (prezuvky, náhradné oblečenie, pyžamo) zabezpečí dieťaťu/žiakovi druhé náhradné rúško, balík hygienických vreckoviek,
 • rešpektuje  pravidlo zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do školy,
 • v prípade, že u dieťaťa/žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu/žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa/žiak zo školy vylúčené.

 

Zabezpečenie výchovno–vzdelávacieho procesu:

Materská škola:

 • prevádzka MŠ od 6:30 do 16:00,
 • deti po absolvovaní ranného filtra (meranie teploty, dezinfekcia rúk) preberá od rodičov zamestnanec MŠ pri vchode do budovy,
 • pri odchode dieťa preberá rodič pri hlavnom vstupe do budovy od zamestnanca MŠ

Základná škola:

 • žiaci ZŠ vchádzajú do budovy od 6:45, po vykonaní základných hygienických opatrení (dodržanie odstupu, zmeranie teploty a dezinfekcia rúk),
 • po vstupe do budovy sa prezúvajú v šatni a presúvajú sa do vlastných tried,
 • dozorkonajúci zamestnanci v priestoroch šatní a chodieb zabezpečia bezpečné rozostupy medzi žiakmi,
 • dozor v priestoroch šatní a na chodbách trvá od 6:45 do 7:30, kedy začína vyučovanie,

ŠKD:

Podľa odporúčania ministerstva školstva by sa činnosť v ŠKD do 14. 9. 2020 nemala organizovať v zberných triedach. Nakoľko túto náročnú požiadavku z kapacitných a najmä personálnych dôvodov škola nemôže zabezpečiť, v činnosti  ŠKD bude dochádzať k miešaniu detí najviac z dvoch tried.

Prosíme preto zákonných zástupcov žiakov navštevujúcich ŠKD, aby zvážili jednu z nasledujúcich možností:

 • v najbližších 2 týždňoch svoje dieťa do ŠKD nedávať
 • dieťa bude navštevovať ŠKD aj v podmienkach premiešavania detí z dvoch tried.

Svoje rozhodnutie oznámte triednemu učiteľovi.

 

Zariadenia školského stravovania:

 • v priestoroch zariadení školského stravovania je zákaz pohybu cudzích osôb,
 • vstup a pobyt v zariadení je umožnený len s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šatka),
 • dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy jedálne,
 • personál, vydávajúci stravu, je povinný používať jednorazové rukavice, rúško alebo štít,
 • stravu deťom vydáva personál spolu s hygienicky baleným príborom, deti si sami jedlo a nápoje neodoberajú,  
 • strava sa vydáva od 11:15 do 13:30 hod.
 • stravovanie žiakov sa zabezpečí v závislosti od rozvrhu hodín tak, aby pri jednom stole sedeli najviac dvaja žiaci a pri minimalizovaní premiešavaní žiakov z viacerých tried,
 • za dodržiavanie pravidiel zodpovedá službukonajúci pedagogický zamestnanec,
 • priestory jedálne sa priebežne dezinfikujú,
  • žiaci počas prítomnosti v školskej jedálni si prekrývajú horné dýchacie cesty rúškom, ktoré si zložia iba počas konzumácie obeda,
  • dozorkonajúci učiteľ za dodržania hygienických opatrení podá stravníkovi príbor zabalený do papierovej servítky a pracovník jedálne mu podá jedlo na tanieri,
  • po odstravovaní sa žiak odnesie použitý riad na určené miesto a hneď opúšťa priestory školskej jedálne,
 • stravovanie detí v MŠ je zabezpečené v bežnej podobe za dodržania prísnych hygienických opatrení,
 • počas stravovania vo výdajnej jedálni MŠ sa rôzne skupiny detí nestretávajú,
 • v čase mimoriadnej situácie výdaj stravy pre cudzie osoby sa zabezpečuje prostredníctvom výdajného okna pri zadnom vchode školskej jedálne denne od 11:00 hod. do 11:15 hod. do jednorazových nevratných obalov.

 

V Borši, 28. 8. 2020                                                 Mgr. Zuzana Lacková, riaditeľka školy

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Ružová 304, 076 32 Borša
  Ružová 304
  076 32 Borša
 • +421 566683360