NP POP

 

 

Piatok 7. 10. 2022

 

   

            certifikat_(2).pdf

 

 

Počet návštev: 3683892

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Vážení rodičia,

 

srdečne vás pozývame na plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční

dňa 10. 10. 2022, v  pondelok o 17:00 hod.

v budove základnej školy.

Po plenárnom zasadnutí sa uskutočnia aj triedne aktívy.

 

Tešíme sa na vašu účasť!

 

                                    Ing. Valéria Kunová, riaditeľka školy

 

POMÔŽME!

 

 

 

Vážení rodičia, milí žiaci,

 

oznamujem vám, že

dňa 16. septembra 2022

sa poskytuje deťom materskej školy a žiakom základnej školy

 riaditeľské voľno

podľa §-u 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Prerušená bude aj prevádzka v školskej jedálni a školskom klube detí.

 

Vyučovanie pokračuje dňa 19. 9. 2022.

 

Ing. Valéria Kunová, riaditeľka školy

POZVÁNKA

 

 

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Borši

v spolupráci s Obecným úradom

a so Základnou školou s materskou školou v Borši organizuje

VÝSTAVU OVOCIA A ZELENINY pod názvom

"ROZLÚČKA S LETOM".

 

Srdečne vás pozývame a už teraz sa veľmi tešíme na kreatívne výtvory našich detí a žiakov (babičiek, dedkov, mamičiek, oteckov smiley)

z ovocia a zeleniny heart.

 

Aktuality

Vážení rodičia,

 

oznamujeme vám, že od 1. septembra 2022 sa menia nasledovné poplatky:

 

poplatok v ŠZ

hodnota v €

MŠ – celodenný pobyt

5,30 €

MŠ – poldenný pobyt

4,30 €

Školský klub detí

5,30 €

 

   

Veková skupina stravníkov

Desiata

Obed

Olovrant

 

 

Režijné náklady

Príspevok na nákup potravín/

Stravný lístok celkom

Príspevok na nákup potravín/

Stravný lístok celkom –

hmotná núdza, životné minimum, čestné prehlásenie

stravník MŠ

0,38

0,90

0,26

0,10

1,64

0,34

stravník ZŠ

 I. stupeň

-

1,21

-

0,10

1,31

0,10

stravník ZŠ

II. stupeň

-

1,30

-

0,10

1,40

0,10

 

 

 

OZNÁMENIE

OZNÁMENIE

Milí rodičia a žiaci!

 

Oznamujeme vám, že

dňa 5. septembra 2022 o 9:00 hod.

sa uskutoční slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 v budove školy.

Pred nástupom do školy je potrebné predložiť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti cez edupage stránku školy príp. osobne. Tlačivo bude dostupné aj pri vstupe do budovy školy resp. si ho môžete vytlačiť TU.

 

Prevádzka v ŠKD a v školskej jedálni začína 6. septembra 2022.

 

V Borši, 31. 8. 2022                                      Ing. Valéria Kunová, riaditeľka školy

Vážení rodičia, milí žiaci!

Vážení rodičia, milí žiaci!

Tešíme sa na vás :)

Tešíme sa na vás :)
 
Zo srdca ĎAKUJEME za množstvo sponzorských príspevkov všetkým našim podporovateľom vecných odmien, všetkým rodičom i kolegom, ktorí sa rozhodli podporiť túto akciu, ale želali si zostať v anonymite a za množstvo finančných príspevkov zakúpením sponzorských lístkov.
 
Zvlášť patrí obrovská VĎAKA všetkým tým, ktorí nás poctili svojou účasťou na nami organizovanom plese.
 
Tešíme sa na vás opäť niekedy nabudúce❣️
 
ĎAKUJEME ❤️
 
     
     
      
 

Oznámenie

Oznámenie

 

Vážení rodičia, milí žiaci,

 

oznamujem vám, že

dňa 18. mája 2022

sa z dôvodu Testovania 5-2022 poskytuje žiakom

6. - 9. ročníka bežných tried a 5. - 9. ročníka špeciálnych tried riaditeľské voľno

podľa §-u 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Ing. Valéria Kunová, riaditeľka školy

 

                     

 

INFORMÁCIE K ZÁPISU DETÍ DO MŠ

 

Milí rodičia!

 

Prijímanie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2022/2023 sa uskutoční na základe žiadosti zákonného zástupcu.

 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku. Výnimočne, ak je voľná kapacita, možno prijať dieťa od 2 rokov veku.

 

Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, to znamená deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 8. 2022 a deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

 

Termín podávania žiadosti: 2. mája - 31.mája 2022

 

Spôsob podávania žiadosti:

      •  
  • prostredníctvom vyplnenia elektronickej prihlášky na stránke školy,
  • zaslaním vyplnenej a podpísanej žiadosti prípadne písomných vyhlásení poštou, (tlačivá nájdete tu
  • osobným odovzdaním žiadosti príp. aj písomných vyhlásení vo vyhradených priestoroch školy. Vstup do budovy len s dodržaním hygienických opatrení.

 

K zápisu je potrebné predložiť:

  • kópiu rodného listu dieťaťa,
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu (k nahliadnutiu),
  • doklady o prípadnom vyšetrení dieťaťa v CPPPaP.

 

Žiadosť musí obsahovať aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast spolu s údajmi o povinnom očkovaní dieťaťa. Bez tohoto potvrdenia žiadosť nebude akceptovaná.

 

Na žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Ak sa zákonní zástupcovia dohodnú, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (príloha – písomné vyhlásenie č. 2, 3), na žiadosti postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu.


Všetky informácie ohľadom zápisu a štúdia na našej škole vám ochotne poskytne vedenie školy telefonicky na uvedených tel. č.: 0905 526 423, 0940 651 399

 

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje

riaditeľka ZŠ s MŠ do 30. júna 2022.

 

Rozhodnutie o prijatí sa doručí obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa zákonní zástupcovia dohodnú, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením, ktoré doručia riaditeľovi základnej školy (príloha – písomné vyhlásenie č. 3).

 

Ing. Valéria Kunová, riaditeľka školy

 

PRE BUDÚCICH PIATAKOV :)